Hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho người lao động

(Mic.gov.vn) - 

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định hỗ trợ chi phí đào tạo nghề cho người lao động từ nguồn kinh phí các chương trình mục tiêu quốc gia trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


20231610-duy7.jpg

Ảnh minh họa

Theo đó, đối tượng được thụ hưởng là công dân Đắk Lắk thuộc 5 nhóm gồm: Người khuyết tật; người thuộc hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; người thuộc hộ nghèo ở các xã, thôn, buôn đặc biệt khó khăn; người dân tộc thiểu số, người thuộc diện được hưởng chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp, đất kinh doanh, lao động nữ bị mất việc làm; người thuộc hộ cận nghèo; người học là phụ nữ, lao động nông thôn khác.

Mức hỗ trợ tiền ăn, ở, đi lại được áp dụng theo Thông tư số 152/2016/TT-BTC ngày 17/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện theo quy định.

Nguyễn Công Lý

(Nguồn: nhandan.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)