INFOGRAPHICS: CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã kết nối, đồng bộ dữ liệu với 100% các bộ, ngành, địa phương

(Mic.gov.vn) - 

Đến nay, CSDL quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức đã đồng bộ 2.186.061/2.300.080 dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức của các bộ, ngành, địa phương (đạt tỷ lệ 95%, tăng 14.161 dữ liệu so với tháng 8/2023). 

 

 202301016-CSDL-q-gia-về-CBCC.jpg

Giang Phạm

Từ khóa: infographics, cơ sở dữ liệu quốc gia, cán bộ, công chức, viên chức

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)