INFOGRAPHICS: Cổng Dịch vụ công quốc gia góp phần xây dựng Chính phủ điện tử

(Mic.gov.vn) - 

Đến nay, Cổng Dịch vụ công quốc gia đã tích hợp với 150 hệ thống thông tin, CSDL của các cơ quan, đơn vị; công khai toàn bộ hơn 6,3 nghìn TTHC, trong đó đã cung cấp 4.543 dịch vụ công trực tuyến (tăng 95 dịch vụ công so với tháng 8/2023); 


 20231016-Cổng-DVCQGia.jpg

Giang Phạm

Từ khóa: infographics, Cổng Dịch vụ công quốc gia, dịch vụ công trực tuyến, chính phủ điện tử, hô sơ trực tuyến

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)