04 bài học kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình 1719 tại Lai Châu

(Mic.gov.vn) - 

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh Lai Châu rút ra 4 bài học kinh nghiệm, trong đó có bài học về việc xác định thực hiện Chương trình là một trong những nội dung ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội.


 4.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)