10 dự án phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mic.gov.vn) - 

Theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2023.


1.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)