Kết quả phát huy vai trò người có uy tín trong việc vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại Lào Cai

(Mic.gov.vn) - 

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, công tác phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng.


13.png

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)