Hỗ trợ sinh kế và cấp nước sạch sinh hoạt cho hộ nghèo

(Mic.gov.vn) - 

Triển khai dự án hỗ trợ sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2023 xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên đã triển khai hỗ trợ người dân trồng hơn 67ha cây quế, hơn 16ha lạc và 43ha sa nhân.


20231410-duy31.jpg

Ảnh minh họa

Xã Na Sang có 996 hộ, 5.321 khẩu thuộc 5 dân tộc: Mông, Thái, Khơ Mú, Kháng và Kinh, trong đó người dân tộc Mông chiếm đa số. Tỉ lệ hộ nghèo của xã chiếm trên 50%.

Thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I (từ năm 2021-2025), UBND xã Na Sang đã tiến hành phân bổ ngân sách thực hiện nội dung số 4 (hỗ trợ nước sinh hoạt) thuộc Dự án 1 (giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt).

Trong năm 2023, UBND xã Na Sang đã hỗ trợ kinh phí làm đường cấp nước sinh hoạt phân tán cho 66 hộ dân thuộc 8 bản: Na Pheo, Na Sang, Co Đứa, Hin 1, Hin 2, Huổi Lóng, Huổi Hạ, Nậm Bó.

Bích Nguyên

(Nguồn: bienphong.com.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)