Về việc tuyển dụng công chức Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử năm 2023

(Mic.gov.vn) - 

Căn cứ Công văn số 2041/BTTTT-TCCB ngày 01/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục PTTH&TTĐT); Kế hoạch số 18/KH-PTTH&TTĐT ngày 14/6/2023 của Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức của Cục PTTH&TTĐT năm 2023; Cục PTTH&TTĐT thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Cục PTTH&TTĐT năm 2023, thông tin chi tiết xem tại đây.


Căn cứ Công văn số 2041/BTTTT-TCCB ngày 01/6/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023 của Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục PTTH&TTĐT); Kế hoạch số 18/KH-PTTH&TTĐT ngày 14/6/2023 của Cục trưởng Cục PTTH&TTĐT ban hành kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức của Cục PTTH&TTĐT năm 2023;

Cục PTTH&TTĐT thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Cục PTTH&TTĐT năm 2023, cụ thể như sau:

I. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

Tuyển tối đa 05 công chức cho 04 vị trí việc làm, cụ thể như sau:

TT

Vị trí

Vị trí việc làm

Số lượng người cần tuyển dụng

Đơn vị cần tuyển dụng

Địa điểm làm việc

1.

Vị trí 01

Chuyên viên Quản lý phát thanh, truyền hình

01

Phòng Phát thanh, Truyền hình

Hà Nội

2.

Vị trí 02

Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử

02

Phòng Thông tin điện tử

3.

Vị trí 03

Chuyên viên Quản lý truyền hình trả tiền

01

Phòng Quản lý dịch vụ

 

Hà Nội

 

4

Vị trí 04

Chuyên viên Thanh tra

01

Văn phòng

 

 

 

 

 

 

 

 

II. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG, MÔ TẢ CÔNG VIỆC, ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

1. Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển

2. Mô tả công việc của các vị trí cần tuyển: 

Vị trí 01: Chuyên viên Quản lý phát thanh, truyền hình

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, cơ chế, chính sách về quản lý phát thanh, truyền hình.

- Tham mưu quản lý nội dung phát thanh, truyền hình trên nền tảng số.

- Theo dõi, đánh giá và nhận xét nội dung thông tin phát thanh, truyền hình cung cấp trên nền tảng số.

- Thẩm định hồ sơ trình cấp, gia hạn, tạm đình chỉ, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép liên quan đến hoạt động phát thanh, truyền hình.

- Thẩm định hồ sơ cấp, thu hồi thẻ nhà báo đối với các đối tượng hoạt động báo chí trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình theo quy định.

- Tham mưu xây dựng văn bản cho ý kiến đối với việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí có giấy phép hoạt động phát thanh, truyền hình theo quy định của phát luật.

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động phát thanh, truyền hình.

- Thực hiện đề xuất công tác khen thưởng; xử lý vi phạm đối với các đài phát thanh, truyền hình.

- Tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành phát thanh, truyền hình.

- Tham mưu xây dựng, thẩm định các tiêu chuẩn, chỉ tiêu chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

Vị trí 02: Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về quản lý thông tin điện tử.

- Thực hiện theo dõi, quản lý hoạt động cung cấp nội dung tin của trang thông tin điện tử (không bao gồm báo điện tử), mạng xã hội trong nước, đấu tranh với các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới; hoạt động cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động.

- Thẩm định hồ sơ trình cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy xác nhận liên quan đến lĩnh vực thông tin điện tử theo quy định.

- Phát hiện và tham mưu xử lý các thông tin vi phạm luật trên mạng theo quy định và theo phân công.

- Tham mưu thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quảng cáo trên mạng trong lĩnh vực thông tin điện tử theo quy định.

- Tham gia công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện các quy định của pháp luật đối với hoạt động thông tin điện tử theo quy định.

- Thực hiện các công việc khác do cấp có thẩm quyền giao.

Vị trí 03: Chuyên viên Quản lý truyền hình trả tiền

- Tham mưu xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách, đề án, chương trình về quản lý dịch vụ phát thanh, truyền hình (bao gồm dịch vụ quảng bá.

- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền.

- Kiểm tra, theo dõi việc cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền. Đề xuất xử lý vi phạm, bảo đảm thị trường dịch vụ phát thanh, truyền hình phát triển, công bằng, đúng quy định pháp luật giữa doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

- Tham mưu cho ý kiến đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép thiết lập hạ tầng mạng viễn thông công cộng để cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình.

- Tham gia quản lý các dịch vụ công, công ích lĩnh vực phát thanh, truyền hình.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc nộp phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền:

- Đôn đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền có báo cáo và nộp phí đúng hạn theo từng quý. Cập nhật cơ sở dữ liệu báo cáo về phí của doanh nghiệp.

- Tiến hành việc kiểm tra, đối soát phí quyền cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền.

          - Tham mưu, xây dựng, rà soát cập nhật các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về dịch vụ phát thanh, truyền hình.

          - Thẩm tra, tiếp nhận bảng công bố chất lượng dịch vụ.

          - Xây dựng kế hoạch đo kiểm, kiểm tra việc quản lý chất lượng dịch vụ phát thanh, truyền hình do các doanh nghiệp cung cấp trên phạm vi toàn quốc.

Vị trí 04: Chuyên viên Thanh tra

- Tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, thanh tra chuyên ngành của Cục.

- Tổng hợp, báo cáo hoạt động thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm, giải quyết khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành theo yêu cầu.

- Tham mưu, thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

- Tham mưu, thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

- Tham mưu, thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp có thẩm quyền giao.

III. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

1. Điều kiện chung:

Thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Cán bộ, công chức. Cụ thể:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển công chức:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Tuổi đời dự tuyển: Từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển;

- Có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí cần tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ.

Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục.

2. Điều kiện cụ thể:

2.1. Vị trí 01: Chuyên viên Quản lý phát thanh, truyền hình

- Yêu cầu về trình độ, ngành, chuyên ngành đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Báo chí và Truyền thông; Truyền thông quốc tế; Luật; Công nghệ thông tin.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

2.2. Vị trí 02: Chuyên viên Quản lý thông tin điện tử

- Yêu cầu về trình độ, ngành, chuyên ngành đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Báo chí và Truyền thông; Kinh doanh và quản lý.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng được ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

2.3. Vị trí 03: Chuyên viên Quản lý truyền hình trả tiền

- Yêu cầu về trình độ, ngành, chuyên ngành đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Điện tử viễn thông; Công nghệ thông tin.

- Có kỹ năng sử dụng được ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

2.4. Vị trí 4: Chuyên viên Thanh tra

- Yêu cầu về trình độ, ngành, chuyên ngành đào tạo: Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Báo chí và Truyền thông; Công nghệ thông tin.

- Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (trừ chuyên ngành công nghệ thông tin), sử dụng được ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự thi tuyển công chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

V. NỘI DUNG THI, ĐIỀU KIỆN MIỄN MÔN THI VÀ CÁCH TÍNH ĐIỂM

I. NỘI DUNG THI, HÌNH THỨC THI, MIỄN MÔN THI

Thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 29/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

Thi tuyển công chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:

1. Vòng 1: thi kiểm tra kiến thức, năng lực chung

a)Hình thức thi:thi trắc nghiệm trên máy tính.

b) Nội dung thi gồm 2 phần, thời gian thi như sau:

Phần I: kiến thức chung, 60 câu hỏi hiểu biết chung về hệ thống chính trị, tổ chức bộ máy của Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội; quản lý hành chính nhà nước; công chức, công vụ và các kiến thức khác để đánh giá năng lực. Thời gian thi 60 phút;

Phần II: ngoại ngữ Tiếng Anh ở trình độ tương đương bậc 3 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam, 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm. Thời gian thi 30 phút.

c) Miễn phần thi Tiếng Anh đối với các trường hợp sau:

Có bằng tốt nghiệp chuyên ngành ngoại ngữ cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển;

Có bằng tốt nghiệp cùng trình độ đào tạo hoặc ở trình độ đào tạo cao hơn so với trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp và được công nhận tại Việt Nam theo quy định.

d) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm b khoản này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.

2. Vòng 2: thi môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: thi viết

b) Nội dung thi: kiểm tra kiến thức về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; kỹ năng thực thi công vụ của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

Nội dung thi môn nghiệp vụ chuyên ngành phải căn cứ vào chức trách, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn của ngạch công chức và phải phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trong cùng một kỳ thi tuyển, nếu có các vị trí việc làm yêu cầu chuyên môn, nghiệp vụ khác nhau thì cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức phải tổ chức xây dựng các đề thi môn nghiệp vụ chuyên ngành khác nhau tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

c) Thời gian thi: Thi viết 180 phút.

d) Thang điểm: 100 điểm.

II. XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN TRONG KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC

1. Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức phải có đủ các điều kiện sau:

a) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

b) Có kết quả điểm thi tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

2. Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm thi vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng công chức quyết định người trúng tuyển.

3. Không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.

VI. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

I. NỘI DUNG PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển: theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

2. Người đăng ký dự tuyển trực tiếp nộp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính (không nhận Phiếu đăng ký dự tuyển do người khác nộp thay) vào một vị trí việc làm tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng), người đăng ký dự tuyển phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung kê khai trong Phiếu.

3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng công chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) v.v... theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

4. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng, trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông www.mic.gov.vn, trang thông tin điện tử của Cục http://abei.gov.vn và niêm yết công khai tại Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử.

Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6. Bắt đầu từ ngày 19/6/2023 đến hết ngày 19/7/2023.

2. Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Văn phòng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Tầng 9 Tòa nhà 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại: 024.39448034

III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC THI TUYỂN

1. Thời gian và địa điểm thi tuyển:

Thời gian thi tuyển: Dự kiến Quý III năm 2023 (lịch thi tuyển chi tiết sẽ thông báo cụ thể sau).

Địa điểm thi tuyển: Thành phố Hà Nội (địa điểm cụ thể sẽ có thông báo sau).

2. Lệ phí thi tuyển: Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. Mức thu: 500.000 đồng/thí sinh.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )