Lào Cai giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến năm 2022

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 18/10/2022, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Quyết định số 2391 /QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai năm 2022. Theo đó, Quyết định giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai năm 2022, cụ thể như sau.


2110u2.jpg

Hình ảnh giao chỉ tiêu thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Lào Cai năm 2022

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố được giao nhiệm vụ: căn cứ chỉ tiêu được giao các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo đạt chỉ tiêu được giao; UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ tại địa phương tổ chức giao chỉ tiêu cụ thể đến các phòng, ban, UBND cấp xã, phường, thị trấn thuộc phạm vi quản lý nhằm đảm bảo chỉ tiêu được giao theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Quyết định này; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, tổng hợp, tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, an toàn thông tin cho Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử trong việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, kết nối đồng bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị có liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Thu Hương

Từ khóa: Bộ Thông tin và Truyền thông, Lào Cai, Dich vụ Công trực tuyến

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)