Bến Tre chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp

(Mic.gov.vn) - 

Nhằm sớm hình thành đầy đủ hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục nghề nghiệp, kết nối và chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia và của từng địa phương, UBND tỉnh Bến Tre đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp tại địa phương, trong đó có việc triển khai các phần mềm, ứng dụng về giáo dục nghề nghiệp.


Tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục nghề nghiệp nói chung và chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp nói riêng để nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp, tổ chức về giáo dục nghề nghiệp.

20220907-pg22.jpg

Ảnh minh hoạ

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bến Tre được giao nhiệm vụ triển khai hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp cập nhật dữ liệu, khai thác, sử dụng các phần mềm: cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp, trang thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp, ứng dụng "Chọn nghề" trên thiết bị di động, trang thông tin tra cứu văn bằng giáo dục nghề nghiệp theo đúng tiến độ của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp.

Rà soát dữ liệu đã được cập nhật vào hệ thống, phát hiện các thông tin sai sót, chưa chính xác, kịp thời yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sửa đổi, bổ sung đầy đủ. Qua đó, báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thành lập mới, sáp nhập, giải thể, cập nhật dữ liệu không chính xác,… để tiến hành làm sạch dữ liệu trên hệ thống, xóa bỏ dữ liệu không chính xác.

theo baodongkhoi.vn

Từ khóa: Bến Tre, chuyển đổi số, giáo dục nghề nghiệp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)