Từ 20/9/2022, Cà Mau triển khai thực hiện công khai thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 29/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành Công văn số 5689/UBND-CCHC chỉ đạo triển khai thực hiện công khai thủ tục hành chinh bằng hình thức điện tử.


Văn bản nêu rõ, sẽ thống nhất triển khai thực hiện công khai thủ tục hành chính bằng hình thức điện tử dưới dạng mã QR (QR Code) thay cho hình thức niêm yết trên bảng tại Trung tâm Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh và Bộ phận Một cửa các cấp, thời gian thực hiện kể từ ngày 20/9/2022. Đồng thời, tiếp tục thực hiện công khai thủ tục hành chính theo dạng đóng cuốn (mỗi lĩnh vực/cuốn) đế tại bàn ghi thông tin để người dân tra cứu khi cần thiết.

20220905-pg1.jpg

Ảnh minh hoạ

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (trực tiếp là Trung tâm Giải quyêt thủ tục hành chính tỉnh) hướng dẫn, hỗ trợ Bộ phận Một cửa các cấp tố chức thực hiện kịp thời việc công khai thủ tục hành chính theo hình thức điện tử; báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất ngày 25/9/2022. 

Phạm Tuấn

Từ khóa: Cà Mau, thủ tục hành chinh, hình thức điện tử, QR

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)