Kết luận kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco

(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 63/KLKT-CXBIPH ngày 18/08/2022 về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in đối với Công ty Cổ phần In bao bì Khatoco của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)