Kết luận Kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm đối với Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giao thông Vận tải

(Mic.gov.vn) - 

 Kết luận kiểm tra số 684/KLKT-CXBIPH ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Cục Xuất bản, In và Phát hành.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)