V/v hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT

(Mic.gov.vn) - 

Công văn 2361/BTTTT-KHCN ngày 17 tháng 6 năm 2022 về việc hướng dẫn áp dụng, thực hiện Thông tư số 02/2022/TT-BTTTT.


Vụ Khoa học công nghệ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)