INFOGRAPHIC: Mục tiêu phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 31/3/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chiến lược nêu rõ: Thể chế, hạ tầng, nhân lực, người dân, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế số và xã hội số; Phát triển kinh tế số, xã hội số theo hướng phát triển nhanh và bền vững, toàn diện và có trọng điểm. Tỷ trọng kinh tế số đạt 20% GDP năm 2025 và 30% GDP năm 2030. 


 20220415-pg2.jpg

GP

Từ khóa: Thủ tướng Chính phủ, Chiến lược quốc gia, kinh tế số, xã hội số, chuyển đổi số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 5)