Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn về công tác Khoa giáo năm 2022

(Mic.gov.vn) - 

Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương nhằm giúp các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác Khoa giáo triển khai trong năm 2022.


hb-ky-ket.jpg

Lễ ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư T.Ư Đảng (khóa XII) do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hòa Bình tổ chức tháng 6/2021 (Ảnh minh họa: Vương Hùng)

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác Khoa giáo năm 2022. Hướng dẫn nhằm giúp các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương xác định các nhiệm vụ trọng tâm công tác Khoa giáo triển khai trong năm 2022. Theo đó, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết của đại hội đảng bộ các cấp.

Thông qua hoạt động Khoa giáo, các cấp ủy làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong lĩnh vực công tác Khoa giáo theo Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020  của Ban Bí thư khoá XII.

Hướng dẫn nêu rõ, Ban tuyên giáo các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung về khoa học và công nghệ; giáo dục và đào tạo; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em đã được nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc theo nhiệm vụ của từng nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nghị quyết của cấp ủy các cấp ở địa phương, cơ quan, đơn vị thuộc lĩnh vực công tác Khoa giáo.

Đồng thời, lựa chọn các nhiệm vụ trọng tâm của chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nội dung về công tác Khoa giáo đã được cấp ủy ban hành để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, đảm bảo chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Ban tuyên giáo tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tham mưu với cấp ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp, các ngành có liên quan tiến hành tổng kết, sơ kết các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương.

Về thực hiện Chương trình phối hợp theo Quyết định số 238-QĐ/TW của Ban Bí thư khóa XII, Ban tuyên giáo các cấp tham mưu với cấp ủy tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Quyết định số 238-QĐ/TW, ngày 30/9/2020 của Ban Bí thư khóa XII về "Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm".

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tổ chức tập huấn, tọa đàm, hội thảo, hội nghị tập huấn về kỹ năng xử lý thông tin công tác Khoa giáo; tọa đàm, hội thảo một số vấn đề nhân dân quan tâm trong giáo dục và đào tạo; khoa học và công nghệ; y tế, dân số, thể dục thể thao, gia đình, trẻ em; tổ chức Hội nghị công tác Khoa giáo năm 2022.

Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các hoạt động trong lĩnh vực công tác Khoa giáo cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo thiết thực, khả thi, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị và diễn biến tình hình dịch bệnh COVID-19./.

Xem toàn văn Hướng dẫn số 31-HD/BTGTW tại đây

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)