An Giang: Thực hiện giai đoạn 2 Tổng điều tra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Ban Chỉ đạo Tổng điều kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh An Giang vừa đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 các huyện, thị xã, thành phố thực hiện giai đoạn 02 Tổng điều tra kinh tế năm 2021.


An-Giang-29-3-2021.jpg

Theo đó, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, công tác Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 02 năm 2021 theo Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang tạm dừng từ ngày 11/7/2021 (thống kê toàn tỉnh đã điều tra được 34.061/116.662 cơ sở SXKD cá thể, đạt tỷ lệ 29,20% và 228/823 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng đạt tỷ lệ 27,70%).

Để hoàn thành thu thập thông tin số cơ sở còn lại (82.601 cơ sở cá thể và  595 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh thông báo và đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các xã, phường, thị trấn và điều tra viên khẩn trương tiến hành thu thập thông tin số cơ sở còn lại trên địa bàn quản lý (số lượng cơ sở từng huyện theo phụ lục đính kèm). Thời gian hoàn thành chậm nhất ngày 15/11/2021.

Để đảm bảo vừa phòng, chống dịch và hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra, căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, có thể áp dụng phương pháp thu thập số liệu phù hợp (phỏng vấn trực tiếp hoặc gián tiếp qua điện thoại).

Giao Cục Thống kê (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) phối hợp, hỗ trợ và đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố trong quá trình thực hiện; đồng thời báo cáo với Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế Trung ương về những thuận lợi, khó khăn và đề xuất hỗ trợ tỉnh trong công tác tổng điều tra.

 

Nguồn: angiang.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )