Kiến trúc chính quyền điện tử thành phố Đà Nẵng phiên bản 2.0

(Mic.gov.vn) - 

 Kiến trúc chính quyền điện tử (CQĐT) thành phố Đà Nẵng phiên bản 2.0 là căn cứ để định hướng và xây dựng kế hoạch phát triển và lộ trình triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giai đoạn 2021-2025, hướng tới hệ thống chính quyền số toàn diện, hỗ trợ tích cực việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của thành phố.


 Định hướng về mặt nguyên tắc, thiết kế và các tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư liên quan đến CNTT của thành phố, hoàn chỉnh hạ tầng CNTT và truyền thông, ứng dụng hiệu quả CNTT trong hoạt động của các cơ quan đơn vị, tăng năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính và tạo sự tiện lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Kiến trúc CQĐT thành phố Đà Nẵng phiên bản 2.0 sẽ bảo đảm cách tiếp cận phù hợp cho việc quản lý và kiểm soát các khoản đầu tư CNTT và cách sử dụng các nguồn tài nguyên, nhằm tránh đầu tư trùng lặp, tăng cường khả năng tích hợp, giúp hệ thống CNTT của thành phố liên thông kết nối với các hệ thống bên ngoài một cách an toàn; là cơ sở quan trọng để tiếp tục tiến trình chuyển đổi sang chính quyền số và kiện toàn hệ thống thông tin CQĐT hiện có.

20211029-pg3.jpg

Phòng vận hành hạ tầng hệ thống chính quyền điện tử tại Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông Đà Nẵng

Đồng thời ứng dụng CNTT rộng rãi và hiệu quả trong mọi hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố làm cơ sở để phục vụ cải cách hành chính, triển khai ứng dụng CNTT kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng (quy trình) ISO điện tử, nâng cao năng suất lao động, góp phần hiện đại hoá nền hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của thành phố, bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin.

Kiến trúc CQĐT thành phố Đà Nẵng phiên bản 2.0 áp dụng cho toàn bộ các cơ quan Nhà nước trên địa bàn thành phố, gồm cơ quan Đảng, Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố; HĐND, UBND các cấp thuộc thành phố và các cơ quan chuyên môn trực thuộc (các sở và cơ quan tương đương sở); lãnh đạo, chuyên viên, cán bộ/công chức/viên chức… tại các cơ quan, đơn vị được cung cấp tài khoản truy cập vào các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của thành phố.

Cũng như các doanh nghiệp CNTT, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc ứng dụng CNTT trong các hoạt động của thành phố; các cơ quan và tổ chức khác có thể tham khảo kiến trúc CQĐT thành phố Đà Nẵng phiên bản 2.0 nhằm bảo đảm tính kết nối, liên thông và đồng bộ với hệ thống thông tin của các cơ quan Nhà nước thành phố.

Kiến trúc CQĐT thành phố Đà Nẵng phiên bản 2.0 dựa theo các định hướng, hướng dẫn khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam phiên bản 2.0; tham chiếu với kiến trúc tổng thể thành phố thông minh và khung chuyển đổi số thành phố Đà Nẵng nhằm bảo đảm phù hợp với lộ trình xây dựng và chuyển đổi sang mô hình chính quyền số, tạo nền tảng để thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số trên địa bàn thành phố.

theo baodanang.vn

Từ khóa: Kiến trúc chính quyền điện tử, thành phố Đà Nẵng, phiên bản 2.0

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)