Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 và triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hà Nội


- Thông báo số 1400/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 27/10/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng về việc Thông báo kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hà Nội. XEM TẠI ĐÂY

- Thông báo số 1401/TB-CBĐTW-HĐTD ngày 27/10/2021 của Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng về việc Thông báo triệu tập thí sinh tham gia thi tuyển vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Bưu điện Trung ương – Khu vực TP. Hà Nội. XEM TẠI ĐÂY

 

Cục Bưu điện Trung ương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)