Thực hiện tốt việc hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030

(Mic.gov.vn) - 

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký Quyết định số 1882/QĐ-BTNMT ngày 23 tháng 9 năm 2021 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 647/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi tắt là Kế hoạch) phê duyệt Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.


4.jpeg

Ảnh minh họa

Kế hoạch được ban hành với mục đích cụ thể hóa các nội dung và nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi Đề án; phân công rõ ràng trách nhiệm chủ trì điều phối, phối hợp đến từng cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ trong việc triển khai các hoạt động được xác định trong Kế hoạch.

Theo đó, Kế hoạch đã cụ thể hoá nội dung 7 nhiệm vụ chính bao gồm: (i) Hợp tác quốc tế về quản trị biển và đại dương, quản lý tổng hợp về tài nguyên, môi trường biển; (ii) Hợp tác quốc tế về điều tra cơ bản, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ biển; (iii) Công tác truyền thông thúc đẩy hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển; (iv) Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường biển, phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng; (v) Hợp tác về đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước về biển và hải đảo, phát triển bền vững kinh tế biển và phát triển nguồn nhân lực biển; (vi) Thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế về phòng, chống, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương; (vii) Điều phối thực hiện Đề án hợp tác quốc tế về phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030.

Các nhiệm vụ được xây dựng có tính khả thi với sự đảm bảo về nguồn lực, có lộ trình triển khai phù hợp với sự điều phối và phối hợp hiệu quả nhằm đạt được các mục tiêu của Đề án.

Về tổ chức thực hiện, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam sẽ là đơn vị đầu mối điều phối, chủ trì việc triển khai thực hiện các hoạt động; tham mưu giúp Bộ chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; tổ chức đánh giá, báo cáo và tổng kết việc thực hiện Kế hoạch. Các đơn vị trực thuộc Bộ chủ động, tích cực phối hợp với Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam triển khai các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và nội dung được phân công; định kỳ báo cáo kết quả về Bộ (qua Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam) để tổng hợp.

 

Theo qdnd.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)