Bắc Giang: Nhìn lại 5 năm thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở

(Mic.gov.vn) - 

Thông tin cơ sở là bộ phận quan trọng trong công tác tuyên truyền của Đảng và Nhà nước ta, có nhiệm vụ tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; là phương tiện chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền xã, phường, thị trấn, lãnh đạo cơ quan, đơn vị cơ sở; cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn dân cư; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở (xã, phường, thị trấn).


 

21.6-Can-bo-phat-thanh-duoc-tao-moi-dieu-kien-thuan-loi-de-lam-tot-cong-tac-tuyen-truyen-Cam-Tu-768x512.jpg

Cán bộ đài Truyền thanh cơ sở huyện Tân Yên tuyên truyền về đại dịch Covid-19

Xác định được tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở trong tình hình hiện nay, ngày 05/9/2016, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; tiếp đó ngày 6/12/2016, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg về ban hành Quy chế hoạt động thông tin cơ sở.

Tại Quyết định số 52/2016/QĐ-TTg nêu rõ: “Hoạt động thông tin cơ sở là hoạt động cung cấp thông tin thiết yếu phục vụ người dân ở xã, phường, thị trấn thông qua hoạt động phát thanh, truyền thanh của Đài Truyền thanh cấp xã; bản tin thông tin cơ sở; tài liệu không kinh doanh phục vụ hoạt động thông tin cơ sở; thông tin trực tiếp qua báo cáo viên, tuyên truyền viên thông tin cơ sở; bảng tin công cộng và các hình thức hoạt động thông tin cơ sở khác”

Quan tâm, củng cố hệ thống thiết chế thông tin cơ sở

Trong những năm qua, công tác thông tin cơ sở được Bắc Giang quan tâm triển khai thực hiện. Năm 2012, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh ban hành “Đề án nâng cao chất lượng hoạt động của Đài Truyền thanh xã, phường, thị trấn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015”. Trong giai đoạn này cùng với nguồn vốn của Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở, và kinh phí đối ứng của các địa phương trong tổng số 141 Đài đã xuống cấp năm 2012 (theo số liệu khảo sát), đến 2015 đã có gần 50 Đài được đầu tư nâng cấp, với kinh phí 7,9 tỉ đồng. Tiếp tục kéo dài việc thực hiện Đề án, tháng 10/2017, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch nâng cấp Đài truyền thanh xã giai đoạn 2018-2020. Trong giai đoạn từ 2016 đến 2020, cùng với triển khai Chương trình nông thôn mới, Chương trình MTQG về giảm nghèo, đã có 47 Đài truyền thanh cơ sở được đầu tư, nâng cấp (trong đó Đài huyện 04; Đài truyền thanh xã 43) với nguồn kinh phí là 20,7 tỉ đồng. Bên cạnh đó, hằng năm UBND các huyện, thành phố cũng dành gần 30 tỉ đồng để củng cố, đầu tư lại hệ thống truyền thanh của địa phương.

Việc xây dựng, củng cố hệ thống thiết chế thông tin cơ sở đã đảm bảo hoạt động hiệu quả, thực sự trở thành một kênh thông tin thiết yếu phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở cơ sở.

Hằng tháng, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng cho các cơ quan báo chí, hệ thống truyền thanh cơ sở tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa phương; nội dung tập trung phổ biến các nhiệm vụ chính trị, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng ở địa phương; các chủ đề chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện của tỉnh; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền về công tác cải cách hành chính nhà nước, các phong trào đền ơn đáp nghĩa; xây dựng đời sống văn hóa, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Ngoài hệ thống Đài truyền thanh cơ sở, toàn tỉnh còn có 10 Đội Thông tin lưu động cấp huyện, trên 1.000 báo cáo viên, 100% các xã, phường, thị trấn duy trì các hình thức tuyên truyền tới người dân ở cơ sở thông qua các loại hình bản tin công cộng, bản tin thông tin cơ sở và xuất bản tài liệu không kinh doanh, đã đóng góp đáng kể trong công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng pháp luật của Nhà nước, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần phục vụ nhân dân, đặc biệt là tại miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động thông tin cơ sở

Công tác đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bưu chính viễn thông trong hoạt động thông tin ở cơ sở  được quan tâm triển khai đồng bộ từ tỉnh tới cơ sở. Đến nay, 100% các xã, phường, thị trấn đã được phủ sóng thông tin di động, và truy cập Internet tốc độ cao; 100% các xã đã thực hiện gửi nhận văn bản điện tử. Thực hiện Chương trình Chuyển đổi số giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh Bắc Giang ký kết ngày 17/3/2021, tỉnh Bắc Giang đã bước đầu triển khai chuyển đổi sang hệ thống truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông cho 17/209 xã, thị trấn, và đang bước đầu triển khai hoạt động. Tỉnh Bắc Giang phấn đấu đến năm 2025, cơ bản hệ thống truyền thanh cấp xã sẽ chuyển sang hệ thống truyền thanh ứng dụng CNTT theo đúng Chiến lược thông tin cơ sở mà Bộ Thông tin và Truyền thông hướng tới. Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19 gây ảnh hưởng nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh công tác truyền thông, ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, hệ thống Đài truyền thanh cơ sở tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, giải pháp của Chính phủ, UBND tỉnh về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền người dân cài đặt ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch Covid-19, như: ứng dụng Bluezone, Ứng dụng khai báo y tế toàn dân (Ncovi); Vietnamhealth ; Bản đồ dịch tễ (http://covidmaps.bacgiang.gov.vn; http://bandodichte.bacgiang.gov.vn); Hệ thống phần mềm phòng, chống, đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid -19 tỉnh Bắc Giang (bacgiang.atalink.com), phần mềm Quản lý và truy vết Covid cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh địa chỉ: http://www.qlcn.bacgiang.gov.vn.

1438-4e653703527ea620ff6f.jpg

Hệ thống truyền thanh cơ sở “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để phòng, chống Covid-19

Tỉnh Bắc Giang đã mở ứng dụng zalo nhằm cung cấp kịp thời các thông tin chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp tới hệ thống thông tin cơ sở, tham gia nhóm zalo gồm 400 cán bộ là lãnh đạo sở, lãnh đạo huyện, xã và  cán bộ Đài TT các xã, phường, thị trấn của tỉnh.

Việc kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hóa - thông tin ở cơ sở hiện có góp phần làm tốt công tác thông tin ở cơ sở; bảo đảm cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống lao động, sản xuất kinh doanh của người dân trên địa bàn dân cư xã, phường, thị trấn; đồng thời chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xấu độc, xuyên tạc, góp phần củng cố sự đoàn kết và đồng thuận xã hội ở cơ sở và từ cơ sở.

Mong rằng, với sự đồng hành tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu quan tâm làm tốt công tác thông tin cơ sở, làm sao để mỗi người dân nắm được những thông tin thiết yếu của đời sống chính trị - xã hội địa phương, từ đó tạo sự gắn kết, đồng thuận xã hội to lớn, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Nguyệt Anh (Sở TT&TT Bắc Giang)

Từ khóa: Bắc Giang, thực hiện Quyết định 52/2016/QĐ-TTg, Quy chế hoạt động thông tin cơ sở, tuyên truyền, Covid-19

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)