63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành thu thập thông tin điều tra cơ sở hành chính năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

 Tại Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 23/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tổ chức điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên phạm vi cả nước, nhằm thu thập thông tin cơ bản về số cơ sở hành chính, số lượng, trình độ của lực lượng lao động đang làm việc trong các cơ sở hành chính; kết quả thu chi của cơ sở hành chính ở nước ta phục vụ việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung các chính sách quản lý, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành, vùng, phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực... đáp ứng yêu cầu quản lý của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.


1625479033602-z2445300786220-1b9e6e80b4da66d8c7f896f8f380b8b3-1-.jpg

Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương kiểm tra tiến độ thực hiện Điều tra cơ sở hành chính tại tỉnh Điện Biên.

Nội dung điều tra tập trung vào 05 nhóm thông tin lớn gồm: thông tin nhận dạng cơ sở (tên, địa chỉ, số điện thoại; mã số thuế, mã đơn vị sử dụng ngân sách; ngành hoạt động chính; loại hình tổ chức); thông tin về lao động, thu nhập của người lao động; kết quả thu, chi năm 2020; tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ sở hành chính và nhóm thông tin theo chuyên đề cần đánh giá (tài sản cố định, đất).

Kết quả cuộc điều tra được công bố trước ngày 30/12/2021.

Theo thông tin từ Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương, tính đến ngày 15/6/2021, đã có 63/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoàn thành giai đoạn thu thập thông tin của cuộc Điều tra và bước sang giai đoạn nghiệm thu kết quả điều tra các cấp theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương tại Phương án Điều tra đã ban hành và tại Công văn số 2352/BNV-BCĐ ngày 23/5/2021 của Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an (Ban chỉ đạo Điều tra riêng) đã hoàn thành thu thập thông tin và nghiệm thu 100% số phiếu thu thập thông tin trước ngày 30/4/2021. Hiện nay, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an đã xử lý xong số liệu. Dự kiến, hai bộ này sẽ tiến hành nghiệm thu và bàn giao số liệu cho Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương và Ban Chỉ đạo Tổng Điều tra Kinh tế vào cuối tháng 6/2021. Các bộ, cơ quan Trung ương cơ bản đã tiến hành khai phiếu, hiện đang trong quá trình rà soát, hoàn thiện để nghiệm thu phiếu điều tra.

Thời gian tới, Tổ thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo Điều tra cơ sở hành chính Trung ương sẽ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: hoàn thiện hệ thống biểu đầu ra để xử lý số liệu (hiện đã thiết kế xong 68 biểu đầu ra, cập nhật vào hệ thống 54 biểu, còn 14 biểu dự kiến đến ngày 30/6/2021 sẽ hoàn thành); phối hợp với Tổng cục Thống kê, các đơn vị chức năng của Tổng cục để tiếp tục triển khai các hoạt động của cuộc điều tra và chuẩn bị công tác nghiệm thu đối với Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; tiếp tục kiểm tra, giám sát các hoạt động điều tra cơ sở hành chính, giám sát hoàn thiện các cơ sở dữ liệu Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tại các địa phương và các bộ, cơ quan Trung ương. Kết hợp kiểm tra, giám sát và tổ chức nghiệm thu trực tiếp tại địa bàn; các giám sát viên Trung ương tập trung, kịp thời phê duyệt phiếu cho các bộ, cơ quan Trung ương được phân công để các cơ quan theo dõi và chỉnh sửa theo yêu cầu của Giám sát viên Trung ương; tiếp tục triển khai ký hợp đồng và tạm ứng kinh phí cho các địa phương, bộ, cơ quan Trung ương thực hiện; kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, tiết kiệm./.

 

Theo: https://tcnn.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)