Các Bộ ngành, địa phương cần đẩy mạnh triển khai kế hoạch cung cấp 100% DVCTT mức độ 4 trong năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 21/7/2021, Bộ TT&TT vừa ban hành Văn bản số 2662/BTTTT-THH về việc đẩy mạnh triển khai kế hoạch cung cấp 100% DVCTT mức độ 4 đủ điều kiện trong năm 2021. Hiện vẫn còn nhiều bộ, tỉnh chưa ban hành kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp trên cả nước mới đạt 37,43%.


Một trong những chỉ số quan trọng nhất để phát triển Chính phủ điện tử là tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức 4 được cung cấp. Trong năm 2020, một kết quả ấn tượng các bộ, ngành, địa phương đã làm được là nâng tỷ lệ DVCTT mức 4 từ 10,86% trong năm 2019 lên đạt 31%, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra tại Nghị quyết 17.

Để cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển Chính phủ điện tử vào năm 2021, thời gian qua, Bộ TT&TT  đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh cung cấp DVCTT mức độ 4.

20210721-pg1-DVCTT.jpg

Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp trung bình trên cả nước mới đạt 37,43%

Ngày 19/4/2021, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có văn bản đề nghị các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy/ Thành ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm, chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch của Bộ, tỉnh cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trong năm 2021. Trong đó, đề nghị các Bộ, tỉnh xác định rõ chỉ tiêu đạt được theo từng tháng, danh sách chi tiết các dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức 4 trong năm nay 

Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn còn nhiều Bộ, tỉnh chưa ban hành kế hoạch và đẩy nhanh tiến độ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức 4 được cung cấp trung bình trên cả nước mới đạt 37,43%. Nếu không có sự quyết tâm, quyết liệt triển khai của các Bộ, tỉnh, mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 như đã đặt ra sẽ không thể đạt được. 

Trong Văn bản số 2662/BTTTT-THH vừa ban hành, Bộ TT&TT tiếp tục đề nghị các Bộ, tỉnh đẩy mạnh triển khai kế hoạch để có thể đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trong năm 2021.

Theo đó, các Bộ, tỉnh cần xây dựng và triển khai ngay kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện của cơ quan, địa phương mình lên trực tuyến mức 4 trong năm 2021 nếu kế hoạch chưa được xây dựng. Kế hoạch cần chi tiết đến từng tháng và bao gồm danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 và danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 kèm theo giải thích nguyên nhân không đủ điều kiện. Theo thống kê, vẫn còn 25 Bộ, tỉnh chưa ban hành kế hoạch.

Các Bộ, tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, ưu tiên nguồn lực để các cơ quan, đơn vị thực hiện thành công, đúng tiến độ kế hoạch cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức 4 trong năm 2021. Định kỳ hàng tháng gửi báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến về Bộ TT&TT qua hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số tại địa chỉ https://dti.gov.vn để tổng hợp.

Đồng thời, các Bộ, tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng, khai thác hiệu quả các dịch vụ được cung cấp trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia, đặc biệt là kết nối, khai thác triệt để dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm cung cấp hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức 4, giảm thiểu giấy tờ khi người dân và doanh nghiệp thực hiện dịch vụ công.  

Giang Phạm

Từ khóa: Bộ TT&TT, dịch vụ công trực tuyến, mức độ 4, chính quyền điện tử, chính quyền số

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)