Cao Bằng: Hơn 200 điều tra viên đã ra quân 2 đợt Tổng điều ra kinh tế năm 2021

(Mic.gov.vn) - 

Đến ngày 30/5/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch Tổng điều ra kinh tế năm 2021 giai đoạn 1, kết quả đã thu thập thông tin tại 1.627/1.627 đơn vị doanh nghiệp. Kế hoạch Tổng điều tra giai đoạn 2, từ ngày 01/7 đến ngày 30/7/2021, đến nay toàn tỉnh tiến hành thu thập thông tin gần 19.000 cơ sở SXKD cá thể và 36 cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.


Cao-Bang-200-DTV-ra-quan.jpg

Hơn 200 điều tra viên đã ra quân 2 đợt Tổng điều ra kinh tế năm 2021

Ban Chỉ đạo Ban Tổng điều tra kinh tế (TĐT) tỉnh đã phân công, giao Cục Thống kê tổ chức triển khai, xây dựng Kế hoạch thu thập thông tin; phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, lập danh sách nền TĐT; tuyển chọn lực lượng Điều tra viên, Giám sát viên các cấp; chuẩn bị tài liệu, nội dung tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm xử lý thông tin; các quy trình thu thập thông tin; thực hiện việc thanh tra, kiểm tra, giám sát các đơn vị. Toàn tỉnh đã lựa chọn hơn 61 Điều tra viên khối doanh nghiệp, 103 Điều tra viên khối sự nghiệp, hiệp hội; có 235 điều tra viên giai đoạn 2, kết quả rà soát các doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh cần phải thu thập thông tin là 1.319 doanh nghiệp; 308 hợp tác xã; 650 đơn vị sự nghiệp và 55 đơn vị hiệp hội. Trước ngày 27/6/2021, toàn tỉnh đã hoàn thành rà soát danh sách nền các sở sở, cập nhật danh sách trên Trang Điều hành tác nghiệp Tổng điều tra, thực hiện chọn mẫu đối với cơ sở SXKD cá thể. Tổng điều ra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc khai phiếu và duyệt phiếu, đảm bảo tiến độ, thời gian theo Phương án và Kế hoạch Tổng điều tra đề ra. 

Cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 nhằm đánh giá sự phát triển về số lượng, quy mô và lao động của các cơ sở kinh tế; kết quả sản xuất, kinh doanh; mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; cơ cấu, sự phân bố của các cơ sở và của lao động. Trong quá trình Tổng điều tra đều ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong xử lý và công bố thông tin. Các điều tra viên đến từng cơ sở để phỏng vấn, ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu CAPI được thiết kế trên thiết bị điện tử cầm tay (điện thoại di động hoặc máy tính bảng). Đợt tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 sẽ kết thúc vào ngày 30/7/2021./.

 

Nguồn: http://caobangtv.vn/

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)