Lai Châu tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2

(Mic.gov.vn) - 

Sáng nay (1/7), Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lai Châu đã tổ chức Lễ ra quân Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2. Đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lai Châu dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.


Lai-Chau-ra-quan-GD2-1.jpg

Ông Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lai Châu phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Dự buổi Lễ còn có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, thành phố Lai Châu; Ban Chỉ đạo các xã, phường, giám sát viên, điều tra viên trưng tập thực hiện điều tra tại các xã, phường; đại diện một số cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn thành phố...

Ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg về việc tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên phạm vi toàn quốc. Đây là cuộc Tổng điều tra kinh tế quan trọng, với quy mô lớn, nội dung điều tra phức tạp, phải huy động một lực lượng lớn điều tra viên tham gia.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giúp chúng ta nắm bắt được thực trạng của nền kinh tế nói chung và của từng ngành, từng địa phương, để từ đó định vị được từng ngành, từng địa phương trong quá trình phát triển; xác định những tiềm năng, lợi thế cần phải khai thác; nhận diện được những rào cản, thách thức phải vượt qua, và quan trọng nhất là đưa ra được những quyết sách, chỉ đạo, điều hành phù hợp để nền kinh tế - xã hội phát triển, bền vững.

Lai-Chau-ra-quan-GD2-2.jpg

Các đại biểu dự buổi Lễ.

Tổng điều tra kinh tế năm 2021 quy định thời gian thu thập thông tin từ tháng 3 - 7/2021, chia thành 2 giai đoạn:

Cụ thể, giai đoạn 1, thời gian thu thập từ 1/3/2021 đến hết 30/5/2021, thực hiện thu thập thông tin đối với doanh nghiệp, các đơn vị sự nghiệp. Trong giai đoạn 1, Ban Chỉ đạo tỉnh Lai Châu đã điều tra được 1.600 doanh nghiệp, 446 đơn vị khối sự nghiệp, 33 đơn vị hiệp hội, hoàn thành 100% kế hoạch và trước tiến độ của Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu, đảm bảo đúng kế hoạch.

Giai đoạn 2, thời gian thu thập ngày 1/7/2021 đến hết ngày 30/7/2021 nhằm thực hiện thu thập thông tin về cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể; phiếu điều tra có nhiều chỉ tiêu với nội dung chuyên ngành, chuyên sâu, thể hiện tính phức tạp của cuộc Tổng điều tra kinh tế.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí Trần Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lai Châu nhấn mạnh đây là cuộc tổng điều tra có quy mô lớn, nội dung phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng điều tra khác nhau. Do đó, đồng chí yêu cầu Cục Thống kê tỉnh - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chịu trách nhiệm ban hành các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, nội dung phương án tổng điều tra và chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện, đảm bảo thống nhất, triển khai đồng bộ, đúng thời gian yêu cầu của cuộc tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2. Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát ngay từ những ngày đầu của cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2, đặc biệt đối với cấp cơ sở xã, phường, thị trấn, kịp thời nắm bắt, báo cáo Ban Chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc; đây là yếu tố quan trọng quyết định thắng lợi của cuộc tổng điều tra. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh toàn bộ hoạt động tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2.

Đối với các thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh, các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan tăng cường chỉ đạo công tác Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 theo đúng kế hoạch, quy trình hướng dẫn, nội dung phương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và Ban Chỉ đạo tỉnh. Tổ chức quán triệt nắm vững đối tượng phạm vi và nội dung của cuộc tổng điều tra để có sự chỉ đạo chặt chẽ, thống nhất nhằm đạt được mục đích và yêu cầu của cuộc tổng điều tra đề ra; không trùng, sót và phù hợp với đặc điểm tình hình chung toàn tỉnh theo hướng dẫn của cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho cuộc tổng điều tra được tiến hành thuận lợi, đúng tiến độ đã đề ra.

Đồng thời, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế tỉnh Lai Châu yêu cầu Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thành phố cần bám sát kế hoạch thực hiện tổng điều tra kinh tế của Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành; triển khai, thực hiện nội dung đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Hướng dẫn Ban Chỉ đạo cấp xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên tuyền đến các tổ chức và cá nhân liên quan nhận thức đúng và phải có trách nhiệm kê khai, khai báo thông tin phiếu điều tra đầy đủ, chính xác theo như phương án điều tra và Luật Thống kê đã quy định; chỉ đạo công tác thu thập thông tin điều tra đối với các điều tra viên đảm bảo chất lượng, yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh. Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh toàn bộ hoạt động Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 trên địa bàn phụ trách.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, các cơ quan truyền thông, Cục Thống kê tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế năm 2021 giai đoạn 2 đến các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn tỉnh.

Các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, những người trực tiếp tham gia tổ chức cuộc Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 nghiêm túc chấp hành, thực hiện tốt quy định của Luật Thống kê; tích cực tham gia, hợp tác trong cung cấp thông tin thực hiện Tổng điều tra kinh tế giai đoạn 2 theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo tỉnh...

 

Nguồn: laichau.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)