THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí


THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển và danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

Xem tại đây: Upload_Moi/2020_anh02/thongbaoketquathivadukientrungtuyen--1-.pdf
 

CỤC BÁO CHÍ

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( )