Lạng Sơn: Triển khai một số nội dung Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh

(Mic.gov.vn) - 

Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn vừa ban hành văn bản về việc triển khai một số nội dung Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh (Công văn số 66/BCĐ, ngày 26/4/2021).


lang-son.png

Để việc thu thập thông tin phiếu điều tra đảm bảo chất lượng, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh và cấp huyện chưa đảm bảo nội dung thông tin khi được Giám sát viên các cấp gửi trả lại phiếu điều tra cần cung cấp ngay các thông tin theo đề nghị của Giám sát viên và hoàn thành ngay phiếu gửi Giám sát viên xem xét, duyệt phiếu.

Ban Chỉ đạo cấp huyện thường xuyên theo dõi tiến độ, kịp thời chỉ đạo Tổ Thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo cấp huyện và đội ngũ Giám sát viên cấp huyện có trách nhiệm kiểm tra, rà soát nội dung chỉ tiêu trong phiếu thu thập thông tin của các đơn vị hành chính thuộc phạm vi, địa bàn được phân công giám sát. Đối với Giám sát viên cấp tỉnh thực hiện các nhiệm vụ và nghiệp vụ theo quy định đảm bảo tiến độ, chất lượng phiếu thu thập thông tin. Giám sát viên cấp huyện nâng cao trách nhiệm, thực hiện các nhiệm vụ và nghiệp vụ theo quy định, chủ động phối hợp với Giám sát viên cấp tỉnh; đối với các phiếu thu thập thông tin chưa đảm bảo yêu cầu khi được Giám sát viên cấp tỉnh gửi trả lại cần thực hiện các nghiệp vụ theo hướng dẫn và theo quy định./.

 

Nguồn: vanphong.langson.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)