Thông báo kết quả phúc khảo Vòng 1 kỳ thi tuyển công chức vào làm việc tại Cục Báo chí

(Mic.gov.vn) - 

 Số : 465 /TB-HĐTTCC của Hội đồng thi tuyển công chức Cục Báo chí


 Chi tiết tại file đính kèm

Cục Báo chí

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)