V/v trả lời kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV


Bộ Thông tin và Truyền thông (TTTT) nhận được kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ do Ban Dân nguyện chuyển đến theo Công văn số 386/BDN ngày 29/10/2020, nội dung kiến nghị như sau:

Cử tri phản ánh: Đề nghị đẩy mạnh công tác sắp xếp, giảm đầu mối hệ thống các cơ quan báo chí, góp phần tránh gây lãng phí cho Nhà nước và xã hội.

Sau khi nghiên cứu, Bộ TTTT có ý kiến trả lời như sau:

Ngày 04/6/2019, Bộ TTTT ban hành Kế hoạch số 1738/KH-BTTTT về việc triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí theo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019. Để triển khai thực hiện, từ tháng 8/2019, Bộ TTTT đã phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức nhiều buổi làm việc trực tiếp với các cơ quan chủ quản có báo chí phải quy hoạch, sắp xếp theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, Bộ TTTT đã trực tiếp ban hành và chỉ đạo cơ quan chuyên môn của Bộ ban hành nhiều văn bản đôn đốc triển khai và hướng dẫn việc thực hiện (Bộ đã có văn bản số 355/BTTTT-CBC ngày 10/02/2020, gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Tỉnh ủy, Thành ủy, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo về việc triển khai thực hiện quy hoạch báo chí).

Kết quả triển khai quy hoạch đến nay như sau:

- Đối với quy hoạch báo chí ở các Hội: Có 33 tổ chức Hội ở Trung ương có cơ quan báo, tạp chí thuộc diện quy hoạch; đến nay, chỉ còn 02 tổ chức hội đang tiến hành thực hiện tiếp quy trình cấp phép, hoàn thành quy hoạch.

- Đối với quy hoạch báo chí ở các bộ, ngành: có 13/29 bộ, ngành phải triển khai thực hiện quy hoạch; đến nay còn 04/13 bộ đã có phương án quy hoạch nhưng chưa có hồ sơ cấp phép theo quy hoạch.

- Đối với quy hoạch báo chí địa phương: có 31 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải triển khai quy hoạch; đến nay còn 04/31 tỉnh, thành phố chưa có hồ sơ đề nghị cấp phép theo quy hoạch.

Bộ TTTT đang tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị còn lại triển khai thực hiện quy hoạch theo đúng kế hoạch (đến ngày 31/12/2020).

Sau khi thực hiện quy hoạch, đến ngày 30/9/2020, hiện có 856 cơ quan báo chí in và điện tử, trong đó có 195 cơ quan báo và 661 cơ quan tạp chí (giảm 17 cơ quan so với năm 2019).

Trên đây là nội dung trả lời của Bộ TTTT đối với kiến nghị của cử tri thành phố Cần Thơ, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ để trả lời cử tri./.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)