Kết quả thi tuyển và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 296/TB-VCNPM ngày 14/12/2020.


Nội dung chi tiết vui lòng xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)