Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng


 NguyenHuyDung.jpg

Họ và tên: Nguyễn Huy Dũng

Chức vụ: Thứ  trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Sinh ngày: 07/11/1983

Quê quán: Hà Nội

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ cơ quan: 18 Nguyễn Du – Hà Nội

ThutruongDung.png

- Giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực: Ứng dụng CNTT, chuyển đổi số, kinh tế số, xã hội số, giao dịch điện tử; Công nghiệp công nghệ số; An toàn thông tin mạng.

- Giúp Bộ trưởng phụ trách công tác: Cải cách hành chính.

- Theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kinh tế số và Xã hội số; Cục Chuyển đổi số quốc gia; Cục An toàn thông tin; Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông; Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia; Viện Công nghệ số và Chuyển đổi số quốc gia.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 10)