Về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản là Lô máy móc, dụng cụ, thiết bị văn phòng của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Thông báo số 718/TB-VP ngày 03/08/2020 ngày của Văn phòng Bộ TT&TT.


Nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm.


Tệp đính kèm:

Văn phòng Bộ TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)