Triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển bền vững kinh tế biển

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện Quyết định số 4921/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) vừa ban hành Kế hoạch số 364/KH-STNMT.


 Theo đó, Sở TNMT đặt ra mục tiêu có từ 50% trở lên diện tích vùng biển được điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường biển ở tỷ lệ bản đồ 1:500.000 và điều tra tỷ lệ lớn ở một số vùng biển có tính đa dạng sinh học cao, tiềm năng về khoáng sản.

20200624-l4.jpg

 Cảng biển khu kinh tế Hòn La hiện triển khai hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường.
 
Sở tiến hành thiết lập bộ cơ sở dữ liệu số hóa về biển, đảo, bảo đảm tính tích hợp, chia sẻ và cập nhật; ngăn ngừa, kiểm soát và giảm đáng kể ô nhiễm môi trường biển, giảm thiểu chất thải nhựa đại dương; 100% chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn môi trường; 100% khu kinh tế, khu công nghiệp và khu đô thị ven biển được quy hoạch, xây dựng theo hướng bền vững, sinh thái, thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, có hệ thống xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn về môi trường.
 
Sở TNMT đưa ra các giải pháp cần tập trung thực hiện, như: tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển bền vững biển nhằm tạo sự đồng thuận và cộng đồng trách nhiệm trong toàn xã hội; kiện toàn, đổi mới tổ chức và vận hành hiệu quả cơ quan quản lý tổng hợp, thống nhất về biển theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương; tích cực tham mưu và ưu tiên đầu tư cho công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực biển...
 
Ngoài ra, nhằm huy động nguồn sức mạnh tổng hợp, Sở TNMT sẽ chủ động tăng cường hợp tác, tranh thủ sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế để phát triển nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng vùng biển, ven biển, điều tra cơ bản tài nguyên và nghiên cứu khoa học biển, hải đảo; chú trọng bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi các hệ sinh thái, đặc biệt là các rạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn, rừng phòng hộ ven biển của tỉnh.
 
Đơn vị sẽ tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo; giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao khu vực ven biển, bảo đảm phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra các sự cố gây ô nhiễm môi trường, giảm thiểu và xử lý hiệu quả nguồn gây ô nhiễm...

Theo baoquangbinh.vn

Lượt truy cập: 88

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)