Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông


Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 1438/BTTTT-PC ngày 24/4/2020 về việc phối hợp thực hiện triển khai nhiệm vụ rà soát văn bản QPPL gửi các Sở Thông tin và Truyền thông các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương.
 
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước  của Bộ Thông tin và Truyền thông, xem tại các tệp đính kèm.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)