Thông báo gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2020 của Cục Thông tin đối ngoại


Căn cứ công văn số 179/TCCB ngày 20/3/2020 của Vụ Tổ chức cán bộ về việc gia hạn thời gian thông báo dự tuyển viên chức, Cục Thông tin đối ngoại thông báo việc gia hạn thời gian tuyển dụng viên chức năm 2020 như sau:
 
Thời hạn nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển được gia hạn từ ngày 26/3/2020 đến hết ngày 24/4/2020
 
Các thông tin cụ thể về điều kiện đăng ký dự tuyển; nội dung, hình thức và thời gian tuyển dụng; vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về trình độ, chuyên ngành đào tạo và các yêu cầu khác theo vị trí việc làm dự tuyển được Quy định chi tiết tại Thông báo số 03/TB-TTĐN ngày 07/02/2020 của Cục Thông tin đối ngoại./.
 
Xem nội dung chi tiết tại tệp định kèm.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)