Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông thông báo về việc tuyển dụng viên chức


 

BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
NHÀ XUẤT BẢN
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2019
Số:      /TB-NXB TTTT
 
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức năm 2019
 
Căn cứ Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt tại Văn bản số 4340/BTTTT-TCCB ngày 03/12/2019 về việc tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2019 của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông;
Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông thông báo thi tuyển 03 viên chức cho 03 vị trí việc làm, cụ thể như sau:
I. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Là công dân Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên;
c) Có Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);
d) Có lý lịch rõ ràng;
e) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;
+ Yêu cầu về trình độ tin học: Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ tin học ứng dụng tương đương (theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Thông tin và Truyền thông quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin);
+ Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ: Có chứng chỉ tiếng Anh với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam trở lên theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BDGĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;
f) Có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;
g) Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển
- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án, đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
3. Đối tượng và điểm ưu tiên trong tuyển dụng viên chức:
- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2;
- Trường hợp người dự thi tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TUYỂN DỤNG:
- Thi tuyển viên chức được thực hiện theo 2 vòng thi như sau:
1. Vòng 1: Thi trắc nghiệm (trên giấy)
a) Nội dung thi trắc nghiệm gồm 3 phần:
Phần I: Kiến thức chung 60 câu hỏi về pháp luật viên chức; chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những hiểu biết cơ bản về ngành, lĩnh vực tuyển dụng; chức trách, nhiệm vụ của viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 60 phút.
Phần II: Ngoại ngữ tiếng Anh gồm 30 câu hỏi. Thời gian thi 30 phút
Phần III. Tin học gồm 30 câu hỏi theo yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển. Thời gian thi 30 phút.
b) Miễn phần thi ngoại ngữ, tin học (vòng 1)
- Miễn phần thi ngoại ngữ đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học về ngoại ngữ; Có bằng tốt nghiệp đại học, sau đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học, sau đại học tại sơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam.
- Miễn phần thi tin học (vòng 1) đối với các trường hợp có bằng tốt nghiệp từ trung cấp chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học hoặc toán - tin trở lên.
c) Kết quả thi vòng 1 được xác định theo số câu trả lời đúng cho từng phần thi quy định tại điểm a mục này, nếu trả lời đúng từ 50% số câu trở lên cho từng phần thi thì người dự tuyển được thi tiếp vòng 2.
2. Vòng 2: Thi môn nghiệp vụ chuyên ngành
a) Nội dung thi: Kiến thức, năng lực, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển viên chức theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng.
b)  Hình thức thi: Thi theo 03 hình thức cụ thể như sau:
           - Thi viết với vị trí 1: Biên tập viên
           - Thi thực hành với vị trí 2: Viên chức chế bản
           - Thi phỏng vấn với vị trí 3: Viên chức phát hành XBP
c) Thang điểm: 100 điểm
d) Thời gian thi: Thi phỏng vấn 30 phút, thi viết 180 phút.
III. VỊ TRÍ, CHỈ TIÊU, YÊU CẦU VỀ TRÌNH ĐỘ, CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO VÀ CÁC YÊU CẦU KHÁC THEO VỊ TRÍ VIỆC LÀM DỰ TUYỂN:
Tuyển dụng 02 viên chức (giữ chức danh nghề nghiệp hạng III) và 01 viên chức (giữ chức danh nghề nghiệp hạng IV) năm 2019 làm việc tại các Phòng, Ban và Chi nhánh Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông với các vị trí việc làm sau:
1 - Vị trí 1: Biên tập viên
Số lượng: 01 người;
- Nơi làm việc: tại Hà Nội
- Yêu cầu về chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xuất bản
- Mô tả công việc:
+ Lựa chọn, khai thác đề tài và biên tập nội dung bản thảo xuất bản phẩm đảm bảo chất lượng;
+ Thực hiện việc biên tập đúng tiến độ kế hoạch bản thảo, hoàn thành định mức được giao; chịu trách nhiệm về nội dung bản thảo được phân công biên tập;
+ Đề xuất, giới thiệu tác giả, cộng tác viên để thực hiện kế hoạch xuất bản hằng năm;
+ Tham gia tổ chức biên tập bản thảo theo nhóm (bao gồm cả biên tập nội dung kỹ mỹ thuật);
+ Viết bài giới thiệu nội dung cuốn sách biên tập, tham gia hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, tiếp thị cho cuốn sách biên tập; bước đầu biết phân tích thị trường sách thuộc lĩnh vực chuyên môn của mình;
+ Tham gia nghiên cứu Đề tài khoa học cấp cơ sở liên quan đến hoạt động xuất bản.
2 - Vị trí 2: Viên chức chế bản
Số lượng: 01 người
- Nơi làm việc: tại Hà Nội
- Yêu cầu về chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Mỹ thuật trở lên
- Mô tả công việc:
+ Đề xuất mẫu chế bản phù hợp cho từng bản thảo.
+ Thực hiện chế bản, trình bày sách theo yêu cầu.
+ Kiểm tra file trước khi giao in
+ Ứng dụng các phần mềm mới phục vụ cho công tác chế bản.
+ Quản lý, lưu trữ file chế bản cuối đối với các bản thảo, bìa đã thiết kế hoàn thiện.
+ Phối hợp kiểm tra, kiểm soát chất lượng in sách.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.
3 - Vị trí 3: Viên chức Phát hành xuất bản phẩm
Số lượng: 01 người
- Nơi làm việc: tại Chi nhánh Nhà xuất bản tại TP. Hồ Chí Minh
- Yêu cầu về chuyên môn: Tốt nghiệp đại học một trong các chuyên ngành Phát hành sách, Quản trị kinh doanh.
- Mô tả công việc:
1. Kinh doanh - Phát hành xuất bản phẩm (XBP) một địa chỉ:
+ Lập dự toán thu chi trình Lãnh đạo phương án hợp tác với các đối tác liên kết xuất bản.
+ Lập hợp đồng xuất bản, hợp đồng kinh tế và trình Lãnh đạo ký; theo dõi và thực hiện hợp đồng.
+ Lập đề nghị và thực hiện xuất kho xuất bản phẩm; đề nghị xuất hóa đơn.
+ Đóng gói và bàn giao XBP (hoặc gửi qua đối tác vận chuyển) cho đối tác kèm theo hóa đơn và các chứng từ thanh toán khác.
+ Lưu hồ sơ.
2. Kinh doanh - Phát hành XBP nhiều địa chỉ:
+ Tìm kiếm khách hàng, tiếp thị, giới thiệu danh mục sách phù hợp.
+ Theo dõi, bám sát các khách hàng đã tiếp cận.
+ Tiếp nhận đơn đặt mua xuất bản phẩm.
+ Lập đề nghị và thực hiện xuất kho xuất bản phẩm; đề nghị xuất hóa đơn.
+ Đóng gói và bàn giao XBP (hoặc gửi qua đối tác vận chuyển) cho khách hàng kèm theo hóa đơn và các chứng từ thanh toán khác.
+ Lưu hồ sơ.
3. Kinh doanh - Phát hành XBP qua hệ thống đại lý:
+ Tìm kiếm và thiết lập mối quan hệ hợp tác với các cơ sở phát hành XBP.
+ Thỏa thuận về hình thức, chính sách hợp tác và lập hợp đồng, trình Lãnh đạo ký với các cơ sở phát hành XBP.
+ Thường xuyên gửi danh mục, giới thiệu sách mới cho các đại lý.
+ Tiếp nhận đơn đặt hàng của đại lý.
+ Lập đề nghị và thực hiện xuất kho xuất bản phẩm; đề nghị xuất hóa đơn.
+ Đóng gói và bàn giao XBP (hoặc gửi qua đối tác vận chuyển) cho khách hàng kèm theo hóa đơn (nếu có) và các chứng từ liên quan.
4. Thực hiện công tác chăm sóc khách hàng.
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo giao.
IV. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC
1. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự tuyển:
- Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng www.mic.gov.vn, trên trang thông tin điện tử của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông: www.nxbthongtintruyenthong.vn (từ ngày 20/12/2019 đến hết ngày 19/01/2020).
- Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6).
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Kế hoạch - Tổng hợp thuộc Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (Tầng 6, Tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) đối với vị trí 1, vị trí 2 và Chi nhánh Nhà xuất bản tại TP. Hồ Chí Minh (211 đường D2, Phường 25, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) đối với vị trí 3.
- Điện thoại liên hệ: 0243.5772139 và 0283.35127750
2. Thời gian, địa điểm tổ chức tuyển dụng viên chức:
- Thời gian tuyển dụng: Sẽ thông báo cụ thể cho các thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển.
- Địa điểm tuyển dụng: Sẽ có thông báo sau.
- Lệ phí tuyển dụng viên chức: Ứng viên đủ điều kiện dự thi nộp lệ phí dự thi theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức): Dự kiến 500.000 đ/thí sinh.
3. Nội dung hồ sơ đăng ký dự tuyển:
- Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu gửi kèm);
- Bản Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú hoặc của cơ quan, tổ chức nơi người dự tuyển đang công tác, học tập (xác nhận trong thời gian 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).
- Bản sao Giấy khai sinh;
- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ và bảng điểm (bảng kết quả học tập) đại học theo yêu cầu của vị trí dự tuyển; được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt.
- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định (tại Thông tư số 13/2007/TT-BYT ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe).
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;
- Xác nhận của đơn vị công tác về kinh nghiệm làm việc (nếu có);
- 02 ảnh cỡ 4 x 6 cm và 02 phong bì có dán tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.
(Người đăng ký dự tuyển viên chức trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm tại Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông và Chi nhánh NXB tại TP. Hồ Chí Minh (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng); Người đăng ký dự tuyển viên chức phải kê khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu).
Hồ sơ đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển nếu không trúng tuyển Nhà xuất bản sẽ không hoàn trả lại trong bất kỳ trường hợp nào.
 
Nơi nhận:
- Vụ TCCB (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc (để biết);
- Cổng thông tin điện tử Bộ TTTT (để đăng tin);
- Ban XBĐT (để đăng tin);
- Lưu: VT NXB, KHTH.
GIÁM ĐỐC
 
 
 
 
            Trần Chí Đạt
 

 

 

Tệp đính kèm:

NXB TTTT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)