Chỉ số đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động đối với Đài truyền thanh cấp xã và cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện năm 2019


 Nội dung chi tiết tại đây

Cục Thông tin cơ sở

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)