Thông báo Kết quả thi tuyển công chức của Cục Bưu điện Trung ương năm 2019


Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;
 
Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
 
Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;
 
Căn cứ Quyết định số 2289/QĐ-BTTT ngày 11/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bưu điện Trung ương;
 
Căn cứ Công văn số 4314/BTTTT-TCCB ngày 21/12/2018 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Kế hoạch tuyển dụng công chức của Cục Bưu điện Trung ương;
 
Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-CBĐTW ngày 01/4/2019 của Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương về việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức năm 2019 của Cục Bưu điện Trung ương;
 
Căn cứ kết quả thi tuyển công chức của Cục Bưu điện Trung ương năm 2019, Hội đồng thi tuyển công chức Cục Bưu điện Trung ương năm 2019 thông báo:
 
Danh sách kết quả thi của các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức Cục Bưu điện Trung ương năm 2019 (Danh sách xem tại tệp đính kèm).
 
Hội đồng thi tuyển công chức của Cục Bưu điện Trung ương năm 2019 đã tổ chức thi trắc nghiệm trên máy tính đối với vòng 1 và thi phỏng vấn đối với vòng 2 nên không thực hiện phúc khảo theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018.
 
Thông báo này được niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Cục Bưu điện Trung ương (sảnh tầng 1 cơ quan Cục Bưu điện Trung ương, số 1A phố Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội; Tại trụ sở cơ quan Bưu điện T26, số 73 Trần Phú, Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng và đăng tại trang website mic.gov.vn và trang website cpt.gov.vn./.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)