Bộ TT&TT tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại các đơn vị thuộc Bộ

(Mic.gov.vn) - 

Đến 31/3/2019, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT sẽ được thực hiện dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật). Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ TT&TT tại Chỉ thị số 07/CT-BTTTT về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử tại Bộ TT&TT.


Theo đó, Bộ trưởng chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TT&TT phải thực hiện đúng, đầy đủ Quy chế tạm thời về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Bộ TT&TT ban hành kèm theo Quyết định số 2256/QĐ-BTTTT ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực tiếp tác nghiệp trên Hệ thống xử lý văn bản điện tử thuộc phạm vi thẩm quyền của mình. Đến 31/01/2019, 100% trưởng cơ quan, đơn vị phải sử dụng Hệ thống. Chỉ trong trường hợp lãnh đạo cơ quan, đơn vị đi công tác hoặc có lý do phù hợp với quy định của pháp luật về chế độ trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ mới được thực hiện ủy quyền xử lý văn bản điện tử cho người khác.

Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng chứng thư số chuyên dùng được cấp để ký trực tiếp trên văn bản ban hành dưới dạng điện tử;

Không phát hành văn bản giấy đến các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đối với các văn bản đã được quy định chỉ gửi, nhận dưới dạng điện tử. Đến 31/3/2019, 100% văn bản trao đổi giữa các cơ quan, đơn vị là dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật theo quy định của pháp luật).

Đối với các văn bản gửi tới các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước bên ngoài Bộ, phải gửi cả bản điện tử đã được ký số nếu bên nhận đã khai báo mã định danh trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Đến 30/6/2019, chỉ gửi văn bản điện tử, không gửi văn bản giấy đến các bộ, ngành, địa phương đã ban hành quy định về việc tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử./.

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)