Bộ TT&TT thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành


Ngày 14 tháng 12 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký, ban hành Thông tư số 17/2018/TT-BTTTT về Quy hoạch phân kênh tần số cho nghiệp vụ Cố định và Di động mặt đất băng tần 30-30000 MHz, Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ 28 tháng 01 năm 2019. Toàn văn Thông tư nêu trên được đăng tải tại các Website: www.congbao.chinhphu.vn; www.mic.gov.vn.
 
Bộ Thông tin và Truyền thông thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật./.

Tệp đính kèm:

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)