Bộ TT&TT ban hành hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 23/10/2018, Bộ TT&TT đã ban hành hướng dẫn Số 3575/BTTTT-THH gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg.


Theo đó, căn cứ Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, Bộ TT&TT hướng dẫn một số nội dung về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước để triển khai Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg tại Phụ lục kèm theo.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị cơ quan, đơn vị gửi ý kiến về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) để được hướng dẫn.
 
Để xem toàn văn văn bản số 3575/BTTTT-THH về việc hướng dẫn một số nội dung của Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg(xem tại đây)

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)