Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 30/5, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký Quyết định số 820/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Báo VietNamNet trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo quyết định, Báo VietNamNet là đơn vị trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, được tổ chức lại trên cơ sở hợp nhất Báo điện tử VietNamNet, Báo Bưu điện Việt Nam theo Nghị quyết số 54/NQ-CP của Chính phủ ngày 10/5/2018.


Báo VietNamNet là cơ quan báo chí đa phương tiện, có nhiều ấn phẩm, thực hiện chức năng cơ quan ngôn luận của Bộ; thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền vì sự nghiệp phát triển các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.
 
Cơ cấu tổ chức, biên chế gồm: Lãnh đạo Báo VietNamNet gồm Tổng biên tập và các Phó Tổng biên tập.
 
Tổ chức bộ máy gồm: Ấn phẩm VietNamNet; Ấn phẩm Bưu điện Việt Nam, duy trì chuyên trang Infonet hiện nay là một phiên bản điện tử của ấn phẩm Bưu điện Việt Nam thuộc Báo VietNamNet (mới); Các ấn phẩm khác là các báo thuộc các Hội có nguyện vọng chuyển thành ấn phẩm của Báo VietNamNet, thực hiện chuyển giao theo quy định của pháp luật.
 
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các ấn phẩm do Tổng biên tập Báo VietNamNet xây dựng, trình Bộ trưởng quyết định.
 
Cũng theo quyết định, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Báo VietNamNet do Tổng biên tập quyết định hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định phù hợp với cơ chế tự chủ tài chính được giao.
 
Báo VietNamNet (mới) kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ hợp pháp của Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet; có trách nhiệm tiếp nhận bàn giao từ Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet, duy trì ổn định hoạt động tin, bài.
 
Báo Bưu điện Việt Nam và Báo điện tử VietNamNet có trách nhiệm bàn giao nguyên trạng về tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và các nguồn lực khác.
 
Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2018. Bãi bỏ các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo điện tử VietNamNet và Báo Bưu điện Việt Nam trước đây./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)