Bắc Giang: Phổ biến kiến thức về phòng, chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành

(Mic.gov.vn) - 

Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức Hội nghị phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí và Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính-ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Hội nghị phổ biến do đồng chí Trần Minh Chiêu - Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang chủ trì.


20180507-l1.jpg

Ông Trần Minh Chiêu - Giám đốc Sở TT&TT Bắc Giang chủ trì và phát biểu tại hội nghị
 
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Dũng - Báo cáo viên, Phó Chánh Thanh tra Sở TT&TT đã phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí và các văn bản quy phạm pháp luật khác liên quan đến các vấn đề như: phòng ngừa tham nhũng, phát hiện tham nhũng, xử lý hành vi tham nhũng và các hành vi vi phạm pháp luật khác, vai trò trách nhiệm của xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng; quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng, lãng phí...
 
Cũng tại hội nghị, ông Trần Minh Chiêu, Giám đốc Sở TT&TT đã quán triệt nội dung Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Theo đó, việc tuyên truyền phổ biến Luật phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí; đưa phòng, chống tham nhũng, lãng phí thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cơ quan. Qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức nhận thức đúng đắn và thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong công tác quản lý, sử dụng tài chính – ngân sách nhà nước, tiền và tài sản nhà nước; xây dựng kế hoạch thực hiện và phối hợp với các ngành chức năng tổ chức triển khai Chỉ thị số 04/CT-UBND trên địa bàn, phạm vi quản lý; đưa nội dung thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND bổ sung vào chương trình hành động, kế hoạch công tác hằng năm của đơn vị; thực hiện nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật tài chính, cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Cũng tại Hội nghị, Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Bắc Giang Trần Minh Chiêu yêu cầu các toàn thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động tiếp tục đẩy mạnh tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đặc biệt là học tập tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí của Bác Hồ xây dựng mối đoàn kết, thực hiện kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm những hành vi tham nhũng, lãng phí xây dựng cơ quan vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao./.

 

Vân Khánh (Sở TT&TT Bắc Giang)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 2)