Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích ở huyện vùng cao Mù Cang Chải

(Mic.gov.vn) - 

UBND huyện Mù Cang Chải vừa ban hành công văn chỉ đạo về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ. 

 


 can-bo-xa-pung-luong.jpg

Cán bộ hướng dẫn người dân xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải thực hiện các thủ tục hành chính
 
Thời gian qua các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã quan tâm, nỗ lực đổi mới thực hiện thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi liên hệ việc giải quyết các thủ tục hành chính. Việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích cơ bản đã được triển khai đồng bộ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Tuy nhiên, việc xác định chỉ số cải cách hành chính trong tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua các dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.
 
Nhằm phát huy những kết quả đã đạt được và tuyên truyền sâu rộng Quyết định số 45 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn niêm yết công khai, đầy đủ danh mục thủ tục hành chính được UBND tỉnh công bố tại Quyết định số 1320/QĐ-UBND ngày 18/7/2017; lĩnh vực do cơ quan, đơn vị tham mưu cho UBND huyện hoặc trực tiếp giải quyết thì cơ quan đơn vị đó tự niêm yết tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” Văn phòng HĐND và UBND huyện; các xã, thị trấn niêm yết tại UBND để tổ chức, cá nhân, nhân viên bưu điện thuận lợi trong việc tìm hiểu, tiếp nhận hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.
 
Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng đến tổ chức, cá nhân về chủ trương của Nhà nước trong công tác cải cách hành chính thông qua việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để tổ chức, cá nhân biết rõ và sử dụng dịch vụ.
 
Bưu điện huyện tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ cho nhân viên bưu điện các xã, thị trấn về nghiệp vụ tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện đúng các quy định về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ bưu chính công ích.

THU NGA/CTTĐT YÊN BÁI

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)