Sông Lô hướng tới giảm nghèo bền vững

(Mic.gov.vn) - 

Bằng việc huy động nhiều nguồn lực khác nhau, những năm gần đây, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được một số kết quả tích cực, góp phần giúp các hộ nghèo từng bước thoát nghèo bền vững, yên tâm ổn định cuộc sống.


Sông Lô là huyện miền núi còn nhiều khó khăn, đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, tỷ lệ hộ nghèo luôn ở mức cao. Xác định công tác giảm nghèo bền vững là việc làm lâu dài gắn liền với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện; từ thực tiễn trên, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo. Trong đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về các chủ trương, chính sách giảm nghèo của Đảng và Nhà nước; đồng thời, tích cực tham gia vận động các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các hoạt động tương trợ, giúp đỡ người nghèo về giống, vốn, kinh nghiệm sản xuất để vươn lên thoát nghèo bền vững.
 
Với việc huy động nhiều nguồn lực, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Nếu như năm 2013, tỷ lệ hộ nghèo của huyện là 8% thì đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm còn trên 5%. Trong 4 năm qua, huyện đã xét cho cho 2.000 lượt hộ gia đình nghèo vay vốn với số tiền trên 50 tỷ đồng để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Tại các địa phương, công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.  Nhờ đó, những năm gần đây bộ mặt nông thôn đã có nhiều khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên đáng kể.
 
Đặc biệt, cùng với Đảng và Nhà nước, chính quyền và nhân dân trong huyện đã chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng chính sách; thực hiện chi trả đúng, đủ, kịp thời, chính xác các chế độ đối với người có công. Nhờ đó, đời sống vật chất, tinh thần của hầu hết các đội tượng chính sách, người có công trên địa bàn huyện đều ổn định, không có hộ gia đình chính sách thuộc diện khó khăn.
 
Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác giảm nghèo, trong thời gian tới, huyện Sông Lô xác định, cần tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy lợi thế, tiềm năng của huyện để phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường các giải pháp đồng bộ, huy động các nguồn lực cùng chung tay góp sức giúp đỡ người nghèo vươn lên trong cuộc sống./.

Trường Giang

(Trích nguồn từ Báo Vĩnh Phúc)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)