Tăng cường cơ sở vật chất cho thông tin truyền thông cơ sở

(Mic.gov.vn) - 

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Thông tư 05/2017/TT-BTTTT hướng dẫn thực hiện nội dung “Tăng cường cơ sở vật chất cho hệ thống thông tin và truyền thông cơ sở” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.


Thông tư này hướng dẫn thực hiện nội dung về thiết lập mới đài truyền thanh xã, nâng cấp đài truyền thanh xã, nâng cấp đài phát thanh truyền hình cấp huyện và trạm phát lại phát thanh truyền hình, thiết lập mới trạm truyền thanh thôn, bản xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo xa trung tâm xã.
 
Theo Thông tư, các xã được thiết lập mới đài truyền thanh gồm: Xã chưa có đài truyền thanh; xã có đài truyền thanh đã sử dụng hết thời gian tính hao mòn tài sản cố định theo quy định hiện hành và đã hư hỏng, không còn sử dụng được.
 
Các xã được nâng cấp đài truyền thanh gồm: Xã có đài truyền thanh nhưng cần bổ sung, thay thế thiết bị do yêu cầu hoặc thay thế thiết bị đã hư hỏng, không còn sử dụng được.
 
Thứ tự ưu tiên thực hiện là xã đảo, xã có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của cấp có thẩm quyền.
 
Thông tư cũng nêu rõ, các thôn được thiết lập mới trạm truyền thanh thôn là các thôn có đủ các điều kiện: Có từ 50 hộ dân sinh sống trở lên thuộc các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo; điều kiện địa lý khó khăn không thể mở rộng cụm loa của đài truyền thanh xã đến thôn.
 
Thứ tự ưu tiên là các đảo có hộ dân sinh sống; thôn thuộc các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, thôn đặc biệt khó khăn, thôn thuộc các xã biên giới…
 
Thông tư  này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/07/2017.

Lan Phương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)