Thành lập Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - 

Căn cứ Quyết định số 509/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 05/04/2016 Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, xây dựng Bộ Thông tin và Truyền thông điện tử giai đoạn 2016-2020 và Quyết định 146/QĐ-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 16/02/2017 Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông.


Nhằm tăng cường quản lý, tích hợp, cung cấp thông tin thống nhất, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông theo những quy định của Chính phủ… Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vừa ban hành Quyết định 632/QĐ-BTTTT ngày 3/5/2017 thành lập Ban Biên tập với sự tham gia chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Bộ.

hinhCongTTDT.jpg

Theo đó, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng được phân công làm Trưởng Ban Biên tập, Giám đốc Trung tâm Thông tin là Phó Ban Thường trực và thành viên là đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu và đơn vị chức năng thuộc Bộ. Trung tâm Thông tin là đơn vị thường trực của Ban Biên tập.

Ban Biên tập có nhiệm vụ giúp Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phối hợp xử lý dịch vụ công trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật và theo Quy chế quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ban Biên tập làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và được sử dụng con dấu của Bộ Thông tin và Truyền thông để giao dịch.

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)