Hà Tĩnh: Ban hành danh mục thông tin công khai minh bạch

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 22/3, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 739/QĐ-UBND về danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các CQNN tỉnh Hà Tĩnh.


20170328-ta6.jpg
 
Ảnh minh họa.
 
Theo đó danh mục thông tin công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử của các CQNN bao gồm các nội dung cụ thể như sau:
 
- Thông tin về cơ quan, đơn vị; Tin tức, sự kiện liên quan thuộc phạm vi QLNN của đơn vị; Thông tin chỉ đạo, điều hành của đơn vị; Lịch làm việc hàng ngày, hàng tháng của lãnh đạo cơ quan; Văn bản tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách có liên quan.
 
- Chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch của ngành hoặc địa phương hàng năm và giai đoạn 5 năm; Báo cáo 6 tháng, báo cáo năm và kế hoạch công tác hàng năm của cơ quan, đơn vị; Văn bản QPPL chuyên ngành và văn bản QLHC có liên quan.
 
- Thông tin về dự án, hạng mục đầu tư, đấu thầu mua sắm công và xây dựng cơ bản của đơn vị (dự án, mục tiêu chính, lĩnh vực, loại dự án, thời gian thực hiện, nguồn vốn, tình trạng dự án,..).
 
- Thông tin về dự toán ngân sách nhà nước, tình hình thực hiện ngân sách, quyết toán ngân sách nhà nước; Thông tin về phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, nguồn phi chính phủ, nguồn cứu trợ, trợ cấp xã hội và các khoản đóng góp của Nhân dân, các loại Quỹ (đối với cấp huyện, cấp xã).
 
- Thông tin về đề tài khoa học có sử dụng ngân sách nhà nước của đơn vị (Danh mục các chương trình, đề tài (bao gồm: mã số, tên, cấp quản lý, lĩnh vực, đơn vị chủ trì, thời gian thực hiện, tổng hợp, báo cáo kết quả).
 
- Các thông tin, nội dung vấn đề trưng cầu ý kiến; thời hạn tiếp nhận ý kiến góp ý; địa chỉ, thư điện tử của cơ quan, đơn vị tiếp nhận ý kiến góp ý của văn bản xin ý kiến; Các bản kiến nghị, yêu cầu của tổ chức, cá nhân và ý kiến, kết quả xử lý, phản hồi đối với các kiến nghị, yêu cầu; Thông báo kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo; Thông tin khen thưởng, xử phạt đối với cá nhân, tập thể, doanh nghiệp trong lĩnh vực QLNN.
 
- Bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị; các dịch vụ công trực tuyến được công bố; Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư.
 
- Thông tin về công tác tổ chức - cán bộ (tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, chuyển ngạch, luân chuyển, điều động, khen thưởng, cho thôi việc, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, hưu trí).
 
- Thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất và thu hồi đất; phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn; Thông tin về sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ có tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường, kết luận thanh tra, kiểm tra giám sát liên quan đến bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng, an toàn vệ sinh thực phẩm  (đối với cấp huyện, cấp xã)
 
- Thông tin về Thuế, phí và lệphí ;Thông tin về kế hoạch phát triển KTXH hàng năm và giai đoạn (đối với cấp huyện, cấp xã).
 
Bên cạnh đó UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện và định kỳ báo cáo UBND tỉnh.
 
Trước đó, trong Nghị quyết 22/2016/NQ-HĐND ngày 24/09/2016 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh về quy định một số chính sách đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin nhằm cải thiện chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020 đã nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu CQNN trong việc thực hiện công khai minh bạch thông tin và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin là nhiệm vụ quan trọng và phải thực hiện để duy trì tính ổn định chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin của tỉnh và góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.
 

 

Thảo Nguyên

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)