Bộ TT&TT ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020

(Mic.gov.vn) - 

Thực hiện kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 18/11/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã ký ban hành Quyết định số 2020/QĐ-BTTTT về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.


Theo đó, Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, làm cho phong trào thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm thường xuyên của mỗi tập thể, cá nhân trong việc nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước, góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trên địa bàn nông thôn. Tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, góp phần cùng các cấp, các ngành thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng, của Nhà nước.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới phải trở thành nhiệm vụ, nội dung trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong ngành TT&TT. Phong trào thi đua phải được tổ chức thường xuyên, liên tục với từng nội dung cụ thể, hình thức phong phú, thiết thực và tạo được sức lan tỏa, tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân, tập thể trong mỗi đơn vị. Phát huy được sáng kiến, sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành TT&TT. Ngoài ra, thông qua các phong trào thi đua để phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong phong trào xây dựng nông thôn mới.
 
Bên cạnh đó, Kế hoạch yêu cầu, đến năm 2020, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi đua; khen thưởng hoặc trình xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua “Ngành TT&TT chung sức xây dựng nông thôn mới”.
 
Theo Kế hoạch, các nội dung của phong trào thi đua gồm các nội dung sau: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động các phong trào thi đua với nội dung, giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của toàn đơn vị để góp phần cùng các cấp, các ngành phấn đấu thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan trong việc xây dựng nông thôn mới; huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới CNTT-TT hiện đại, đồng bộ đến các xã; Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến và ứng dụng các giải pháp hữu ích; tham mưu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp để đẩy nhanh tốc độ phát triển thông tin, truyền thông nông thôn; Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới; phổ biến chủ trương ưu tiên đầu tư phát triển thông tin, truyền thông của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là chính sách phổ cập dịch vụ bưu chính, viễn thông đối với vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo…
 
Kế hoạch cũng yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua./.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)