Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành quy định về hoạt động thông tin đối ngoại

(Mic.gov.vn) - 

Ngày 19/10/2016; Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 22/2016/TT-BTTTT hướng dẫn quản lý hoạt động thông tin đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.


Thông tư này quy định rõ hơn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thông tin đối ngoại.

Theo đó Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, thành phố; ban hành văn bản quy phạm pháp luật và văn bản chỉ đạo, điều hành hoạt động thông tin đối ngoại; phê duyệt các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại dài hạn, trung hạn, hằng năm của tỉnh, thành phố; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, bố trí cán bộ phụ trách công tác thông tin đối ngoại; cung cấp thông tin chính thức về tỉnh, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tới các cơ quan thông tấn, báo chí, cộng đồng quốc tế và người Việt Nam ở nước ngoài; xây dựng hệ thống thông tin đối ngoại tại khu vực cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt (đối với các tỉnh có cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường biển, đường hàng không, đường sắt)…..

Thông tư này cũng quy định rõ về Cung cấp thông tin quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố (Điều 5); Quy định về Hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố (Điều 7); Hỗ trợ, hợp tác với các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông, phóng viên nước ngoài; Triển khai các văn bản quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại, phương pháp và kỹ năng công tác thông tin đối ngoại, kỹ năng phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí (Điều 3).

Về hoạt động của thông tin đối ngoại được quy định quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố được cung cấp qua các phương thức như: trênCổng/Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh,các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài; hệ thống dữ liệu quảng bá hình ảnh của tỉnh, thành phố; xuất bản phẩm bằng tiếng Việt và tiếng nước …

Thông tư này bao gồm 4 Chương; 12 Điều và có hiệu lực từ ngày 02 tháng 12 năm 2016./.

 

Phạm Công Đảo - Cục TTĐN

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)